Ouderbetrokkenheid

Contacten tussen ouders en school zijn heel belangrijk. Onderzoek toont aan dat het welbevinden en de leerprestaties van kinderen toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn bij de schoolontwikkeling van hun kind. Wij vinden het daarom heel belangrijk om regelmatig met elkaar in contact te komen. Dit gebeurt onder andere op de informatie-avond,  kennismakingsgesprekken en voortgangsgesprekken, maar uiteraard kunt u ook een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Daarnaast communiceren we via Ouderportaal. 

Betrokkenheid bij uw kind en de klas

Informatieavond en ouder- kindgesprekken

In het begin van het schooljaar nodigen we ouders en kind uit voor een kennismakingsgesprek om het welbevinden van de leerling te bespreken. Het doel van dit gesprek is dat de leerkracht sneller aan kan sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling, door samen afspraken te maken.

Twee keer per jaar ontvangen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 een rapport. De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen in januari hun eerste rapport en in juni het tweede. De rapporten van groep 1-2 zijn gebaseerd op de Kijk-registratie.

In januari worden alle ouders van groep 1 t/m 7 uitgenodigd voor een oudergesprek. In de zomer vinden er nog facultatieve 10-minutengesprekken plaats voor groep 3 t/m 6. De groepsleerkrachten nodigen dan zelf nog enkele ouders uit voor een gesprek of u kunt zich hiervoor aanmelden. In groep 7 wordt er in deze periode een voorlopig adviesgesprek gehouden. In groep 1-2 worden alle ouders uitgenodigd. Groep 8 volgt een apart traject in het kader van de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ook de voorschool volgt een apart traject. Zij nodigen u uit voor een gesprek als uw kind net gestart is, 3 jaar is en als het naar de basisschool gaat.

Buiten de rapportbesprekingen om bent u altijd van harte welkom voor een gesprek. We vragen u dan een afspraak te maken met de leerkracht, zo weet u zeker dat deze tijd heeft voor u.

Informatie aan gescheiden ouders

Er zijn kinderen op school waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Informatie wordt in principe aan beide ouders verstrekt, tenzij we over documenten beschikken dat dit niet toegestaan is. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. School is in geen geval partij als beide ouders samen er niet uitkomen. Wij pleiten voor open communicatie en bij informatieverstrekking via de mail worden bij voorkeur beide ouders in de mailing opgenomen.

Op een ouderavond beide ouders welkom zijn voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directie.

Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan gezag dragende ouders gedaan.

Ouderparticipatie

Naast betrokkenheid bij de schoolontwikkeling van uw eigen kind kunt u op diverse manieren participeren op school. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de medezeggenschapsraad of oudervereniging, maar ook bijvoorbeeld door een helpende hand uit te steken bij diverse activiteiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • vervoer naar theatervoorstellingen, excursies en schoolsporttoernooien
  • sport- en speldagen
  • vieringen, musical, schoolverlatersdagen,
  • onze schoolbibliotheek

Wij zijn altijd erg blij met al deze vormen van assistentie!

Oudervereniging Marcoen

Oudervereniging Marcoen

Marcoen kent een actieve oudervereniging (OV). De oudervereniging van basisschool Marcoen heeft als doel school zo leuk en gezellig mogelijk te maken voor alle kinderen. Dit doen zij door te helpen bij activiteiten die in en rond de school georganiseerd worden, zoals het sinterklaas- en kerstfeest, de grote schoolreis, het schoolkamp van groep 8, maar bijvoorbeeld ook door de organisatie van de sportdag en carnaval. Soms bestaat deze bijdrage uit het meedenken en meedoen met schoolactiviteiten en soms uit het inkopen van eten en drinken voor die activiteiten. Kortom, de OV helpt het schoolteam door ‘handjes’ te bieden, maar ook door financiële ondersteuning. Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van De Marcoen zijn automatisch lid van de oudervereniging.

De OV is elk jaar weer blij met ouders die willen helpen, bij zowel de organisatie als uitvoering van de activiteiten voor de kinderen. Wilt u meehelpen dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij een van de leden of u kunt reageren op eventuele verzoeken om hulp die de oudervereniging regelmatig verstuurt.

Het is vanzelfsprekend dat ouders behoefte hebben aan informatie vanuit de oudervereniging. Daarom worden alle ouders jaarlijks geïnformeerd middels een jaarverslag, waarin een overzicht wordt gegeven van de georganiseerde activiteiten en financiële stand van zaken. Op de algemene ledenvergadering (ALV) zijn alle ouders welkom.

In september ontvangen alle ouders een bericht over het betalen van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar zonder deze ouderbijdrage kunnen al deze leuke activiteiten niet plaatsvinden.

Bestuur oudervereniging
Bestuur oudervereniging:


Angela Franken- Vrolijk

Isa 5

Bas 3

Anke Lemmens

Cas 3

Evi 6/7

Anke Manders

Suze 4

Roos 3

Chris Beijer

Tycho 8

Cato 6/7

secretaris

Ingrid Lambrechts

Jesse 8

Kiki 6

Zante deWitt Tolmay

Liera 5

Leah 7

Luc 1/2

Marieke Wijdeven

Benjamin 5

Morris 3

penningmeester

Lieke Berendsen

Livia 3

Kaj 1/2

Leonie Bleumers

Eva 4

secretaris

Marieke Slot

Simon 1/2

Jonah 4

Natasja Hoogeveen

Tijn 6

Saskia Muntjewerf

Bob 5

Lex 3

Sociaal jaarverslag

Meer weten? Lees het sociaal jaarverslag OV

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Marcoen

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is het orgaan dat overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het meedenken over financieel beleid etc. In de MR zitten evenveel leerkrachten als ouders.

In onze MR worden de belangen van de ouders behartigd door drie ouders, zij vormen de oudergeleding van onze MR. De belangen van het personeel worden behartigd door drie teamleden, zij zijn de personeelsgeleding van onze MR. Veel zaken hebben een gezamenlijk belang en daarom is deze scheiding niet strikt.

Leden 2023-2024

Vanuit het team: juf Saskia, juf Suzanne en juf Britt (tijdelijk)

Vanuit ouders: Josje, Laura en Léon

Bevoegdheden

Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden.


De algemene bevoegdheden zijn:

  • Het recht op informatie, dit betekent dat de directie alle informatie moet geven die nodig is om de taken binnen de MR goed uit te kunnen voeren.
  • Recht op overleg, de MR heeft het recht om tenminste 2x per jaar met het schoolbestuur te praten over alle schoolse zaken.

De bijzondere bevoegdheden zijn:

  • Instemmingsrecht, dit betekent dat de directie zonder instemming van de MR bepaalde beslissingen niet kan nemen. Instemmingsrecht wordt o.a gevraagd bij het schoolreglement, schoolplan en zorgplan.
  • Adviesrecht, de MR heeft adviesrecht wat wil zeggen dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De directie hoeft niet elk advies over te nemen. Wanneer de directie het advies niet overneemt moeten ze duidelijk beargumenteren op welke gronden het advies niet wordt overgenomen. Adviesrecht wordt o.a verleend bij fusie met een andere school, jaarlijkse begroting en vakantieregeling.

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer eens in de zes weken. De vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld in de jaarkalender. Naast de MR is er ook een bovenschoolse GMR. De GMR van Delta-onderwijs hecht grote waarde aan de mening van haar achterban en een breed draagvlak. Daarom is in een communicatieplan beschreven hoe zij communiceert met haar achterban. Elke MR heeft de mogelijkheid om dialoog aan te gaan met de GMR via een contactpersoon in de GMR.

Contact medezeggenschapsraad

De MR hoort uiteraard graag wat er leeft onder ouders. Wil je zaken aandragen die door de MR besproken dienen te worden? Verbeterpunten delen? Dan kan dat via: mrmarcoen@marcoen.nl

Je inbreng wordt in de eerstvolgende MR vergadering besproken. Na die vergadering krijg je van ons een reactie.