Veelgestelde vragen

Hoe meld ik mijn kind ziek of afwezig?
Als uw kind niet naar school kan komen, bijvoorbeeld wegens ziekte, dan kunt u dit doorgeven via het Ouderportaal. Bij voorkeur melden voor 08.20 uur. Dagelijks registreren wij of alle kinderen op school zijn. Bij afwezigheid zonder afmelden nemen wij telefonisch contact met u op om te kunnen verifiëren waar het kind is op dat moment. Voor informatie over het aanvragen van verlof verwijzen we u naar de directie of administratie.
Wat gebeurt er als de leerkracht ziek is?
Bij ziekte, verlof of andersoortige afwezigheid van een leerkracht zoeken wij naar adequate vervanging. Delta-onderwijs maakt daartoe gebruik van de diensten van een regionaal vervangingsbureau, Leswerk. In bepaalde griepgevoelige perioden in het schooljaar, is de vraag naar vervangers vaak groter dan het aanbod en kan het gebeuren dat er geen vervanging beschikbaar is.


Als er geen invaller beschikbaar is en er geen interne oplossing mogelijk is, dan verdelen we de kinderen, met hun werk, over de andere groepen. In uiterste noodgevallen kan het noodzakelijk zijn om een groep naar huis te sturen. Dit gebeurt altijd in overleg met het College van Bestuur van Delta-onderwijs. 

Wat doet Marcoen aan leerlingenzorg?

Wij vinden het belangrijk om op onze school aan te sluiten bij de ontwikkeling en de capaciteiten van elke individuele leerling. Dit doen we onder andere door in de groep gedifferentieerd (op drie niveaus) te werken. We proberen zo optimaal mogelijk te voldoen aan de behoeften van elke leerling.

Om zicht te krijgen op wat de kinderen nodig hebben gebruiken we op school een digitaal leerlingvolgsysteem, Dotcom. Elk kind heeft hierin een eigen dossier waarin het verloop van de schoolperiode wordt bijgehouden. Toetsgegevens, gespreksverslagen en handelingsplannen zijn hierin opgenomen. In de voorschool en groepen 1-2 maken we gebruik van het observatiesysteem Kijk! om een compleet te krijgen van de ontwikkeling van uw kind.
In iedere groep worden groepsoverzichten en groepsplannen gemaakt waarin de ondersteuningsbehoeftes van de leerling worden beschreven. De groepsplannen worden twee keer per jaar opgesteld en 4 keer per jaar geëvalueerd. De groepsplannen en groepsoverzichten worden besproken met de intern begeleider van de school.

Als door observatie, toetsen of als uit ons leerlingvolgsysteem bijzonderheden over een leerling naar voren komen vindt overleg plaats tussen de leerkracht en de interne begeleider (IB-er). Samen bekijken zij wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke de verder te ondernemen stappen zijn.
Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften worden in principe in de eigen klas begeleid door de eigen leerkracht. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de zogenaamde instructietafel.

Welk leerlingvolgsysteem gebruikt Marcoen?

Cito-toetsen

Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruikt de Marcoen Leerling in Beeld (Cito). Met de bijbehorende toetsen bepaalt een leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er goed worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind.

Toetsen van Cito
Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Dat doet hij door beurten te geven, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes af te nemen. Door daarnaast twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een frisse blik naar de leerlingen. In veel gevallen komt de toetsuitslag op de toetsen van Cito overeen met wat de leerkracht verwacht. In sommige gevallen levert het echter verrassende informatie op. “Hé, vermenigvuldigen en delen gaat toch beter dan ik dacht.” Of: “Bij spelling kon hij eerst wel goed de ou- en au-woorden onderscheiden, maar dat is nu toch weggezakt.” Juist dit soort informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft uw kind de beste kans om zijn talenten te ontwikkelen.

Uw kind maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als de toetsen uit het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Wat is het verschil? De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of uw kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is. De toetsen van Cito hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het niveau van uw zoon of dochter te kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig. Op het rapport worden de resultaten van deze toetsen apart vermeld.

Hoe kan het dat mijn kind hoog scoort op de toetsen op de methode, maar minder goed op de toetsen van Cito?
Toetsen uit de methode zijn bedoeld om te controleren of de kinderen de lesstof beheersen. Ze zijn zo gemaakt dat het merendeel van de leerlingen vrijwel alles goed kan maken. De toetsen van Cito beogen een onderscheid te maken tussen verschillende leerlingen. Door ook moeilijke opgaven in de toets op te nemen, krijgen de betere kinderen de kans om te laten zien wat ze kunnen. Het omgekeerde geldt ook voor de minder sterke leerlingen. Voor hen zijn makkelijkere opgaven opgenomen, zodat ook zij kunnen laten zien wat ze kunnen.

I t/m V
Om snel te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten, heeft Cito de niveau-indicaties I t/m V ontwikkeld. Deze indelingen zijn gemaakt door de toets af te nemen bij een grote groep leerlingen. De 20% leerlingen met de hoogste score noemen we ‘I’. De 20% leerlingen met de laagste score, krijgen de aanduiding ‘V’. In tabel 1 staat de verdeling van de scores. Let op: ‘III’ is het middelste cijfer, maar betekent niet dat de leerling gemiddeld scoort. ‘ÍII’ betekent dat (meer dan) de helft van de leerlingen een hogere score heeft. ‘III’ betekent dus dat een kind op of net onder het gemiddelde scoort.

I: 20% hoogst scorende leerlingen
II: 20% ruim boven tot net boven het landelijke gemiddelde
III: 20% net op of net onder het landelijke gemiddelde
IV: 20% ruim onder het landelijke gemiddelde
V: 20% laagst scorende leerlingen

Op de Marcoen maken we vanaf groep 3 gebruik van de toetsen van Cito. Op het eerste en tweede rapport worden de resultaten van deze toetsen op het rapport weergegeven.

Wat kan stichting Leergeld voor u betekenen?

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Leergeld Oosterhout biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals lid worden van een sport- of hobbyvereniging, zwemles volgen of deelnemen aan de scouting. Ook de kosten voor schoolmaterialen, schoolreizen kunnen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast kan eventueel een fiets (voor kinderen vanaf groep 8) of een tweedehands computer (per gezin vanaf 8 jaar) worden verstrekt. Indien u in de gemeente Oosterhout woont, kan Stichting Leergeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar een oplossing bieden. 

De medewerkers van Stichting Leergeld verwijzen in eerste instantie altijd naar voorliggende voorzieningen via de gemeente, als die van toepassing zijn. Stichting Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een vrijwilliger komt aan huis om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en eventueel te informeren over andere instanties. Aarzel niet om contact met Leergeld Oosterhout op te nemen indien u twijfelt of ook u voor ondersteuning in aanmerking kunt komen. 

Voor meer informatie of aanmelding, ga naar leergeldoosterhout.nl of maak gebruik van de folder die op onze school aanwezig is. Leergeld is bereikbaar via telefoonnummer 0162-45 84 87 van ma t/m do 9.00-11.30 uur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente Oosterhout een afspraak te maken met één van de minimaconsulenten via de balie Zorg en Werk.

Kunnen we met de auto naar school komen?

De verkeersdruk rond de school is tijdens het halen en brengen van de kinderen groot. Wij verzoeken u zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen!

Komt u toch met de auto, houd dan rekening met alle kinderen. Bijvoorbeeld door niet in bochten te parkeren en uitritten vrij te laten. Er is beperkte parkeergelegenheid. Zo houden we de omgeving van de school verkeersveilig.

In verband met de beperkte ruimte om fietsen te stallen vragen wij alle kinderen, en met name de kinderen uit het gebied binnen de zwarte lijn, te voet naar school te komen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of schade aan fietsen.


Wat doet Marcoen aan verkeersveiligheid?

Onze school is trotse bezitter van het Brabants verkeersveiligheid label (BVL). Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.

Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de leerlingen van de school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. 

Het Label is een tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit. Marcoen is sinds 2016 in het bezit van het Label: “We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Dorst voor onze kinderen.” Kijk voor meer informatie op bvlbrabant.nl.

Wanneer gaat mijn kind op schoolreis?

In samenspraak met de oudervereniging hebben we een uitgewerkt excursiebeleid. De oudervereniging betaalt de excursies uit de door hen ontvangen ouderbijdragen. Voor een dagje weg met de groep is per leerling een bedrag beschikbaar. Het budget voor groep 8 wordt bijgelegd voor het schoolkamp.

Een excursie kan een educatief of cultureel karakter hebben, maar dit is geen must. Een uitstapje voor de onderbouw kan gekoppeld zijn aan een thema en bijvoorbeeld bestaan uit een bezoekje aan het bos of de kinderboerderij. Op deze manier kan er met relatief weinig budget veel worden gedaan.

Vanaf groep 3 wordt ieder jaar een excursie georganiseerd. Enkele voorbeelden zijn het bezoek aan ‘Slot Loevestein’ door de leerlingen van groep 5 en wateronderzoek in de Biesbosch door kinderen van groep 6. Voor het vervoer doen we een beroep op ouders om mee te fietsen of om met de auto te rijden. Dit doen we omdat de kosten voor busvervoer erg hoog zijn. Voor de ouders die rijden wordt het entreegeld en het parkeergeld vergoed. Reiskosten kunnen niet gedeclareerd worden. In principe kunnen de ouders die rijden mee naar binnen.

Eens in de vier schooljaren is er voor alle kinderen een schoolreis waarbij we wel met de bus gaan. Het kan zijn dat we u dan om een extra bijdrage vragen.

In groep 8 gaat de groep aan het einde van het schooljaar drie dagen op schoolkamp. Hiervoor wordt een aparte ouderbijdrage gevraagd om alle kosten te kunnen dekken.

Krijgt mijn kind les van stagiaires?

Onze school is erkend als officiële opleidingsschool door de Avans-Pabo in Breda en als leerbedrijf via Calibris. Dit betekent dat wij stageplekken ter beschikking hebben voor toekomstige leerkrachten en onderwijsassistenten en dat wij zorgdragen voor een goede begeleiding. De plaatsing van stagiairs gebeurt altijd in overleg met de opleiding van de student en het team van onze school. 

Ook LIO-studenten zijn welkom op onze school. Deze ‘leraren in opleiding’ hebben hun opleiding vrijwel afgerond, maar moeten opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk nog aan te tonen. Een LIO-student kan zelfstandig een groep draaien en krijgt binnen onze school ruimte en gelegenheid om te laten zien wat zij of hij in huis heeft. De groepsleerkracht begeleidt de student samen met de stagecoach. Omdat een leraar in opleiding volwaardig meedraait in de school, is die ook voor leerlingen en ouders vaak het eerste aanspreekpunt. Ook bij ouderavonden zijn de LIO-studenten aanwezig. De eindverantwoordelijkheid voor de groep ligt niet bij de student, maar bij de groepsleerkracht

Wat gebeurt er als er hoofdluis ontdekt is?
Na iedere vakantie vragen we u uw kind te controleren op hoofdluis. In dit filmpje wordt het een en ander uitgelegd. Mocht u onverhoopt luizen vinden, dan vragen wij u dit door te geven aan de leerkracht van uw kind. De aanwezigheid van hoofdluis in de klas wordt - uiteraard zonder vermelding van een naam - doorgegeven via het  ouderportaal. Dit om een grote uitbraak te voorkomen.


Meer informatie over het behandelen van hoofdluis kunt u vinden via rivm.nl/hoofdluis

Wat gebeurt er als mijn kind schade veroorzaakt?

Als kinderen schade toebrengen aan schoolgebouw, aan de ruiten bijvoorbeeld, of inventaris, dan stellen wij de ouders of verzorgers aansprakelijk. Via de WA-verzekering van u als ouder kunnen de kosten meestal worden vergoed. 


Heeft Marcoen een gedragsprotocol?

Klik hier om het gedragsprotocol van Marcoen te bekijken of te downloaden. 

Hoe gaat Marcoen om met sponsoring?
Rondom sponsoring heeft het Ministerie van Onderwijs beleid ontwikkeld. Delta-onderwijs heeft dit beleid overgenomen en Marcoen heeft dit beleid gebruikt als basis voor eigen richtlijnen en bepalingen.


We staan sponsoring toe onder de volgende voorwaarden:

 • Sponsoring mag niet indruisen tegen de schoolcultuur van Marcoen.
 • De tegenprestatie en/of reclame moet bescheiden van aard zijn. De leerlingen mogen er geen geestelijke of lichamelijke schade van ondervinden.
 • Elk verzoek van sponsoring wordt eerst met de directie besproken.
 • Voor elke sponsoractie moeten het doel en de werkwijze duidelijk worden aangegeven.
 • Indien op een sponsorverzoek snel gereageerd moet worden, dan heeft de directie toestemming van team en Medezeggenschapsraad om naar eigen goeddunken te handelen.
 • Iedere sponsoractie wordt vooraf of achteraf door de Medezeggenschapsraad beoordeeld. De MR heeft hierbij instemmingsrecht.
 • Iedereen kan een sponsoractie ondernemen.
 • De sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school aantasten.
 • Indien sponsoring bestaat uit het leveren van lesboekjes, folders, dvd’s, e.d., dan moet rekening gehouden worden met de aard van het aanbiedende bedrijf of maatschappelijke instelling. Omdat het materiaal in handen van kinderen komt, kijken we zorgvuldig naar de objectiviteit en betrouwbaarheid van de inhoud.
 • Voor het organiseren van activiteiten als educatieve excursies, sportdagen e.d., kan een beroep gedaan worden op sponsors in de buurt. Het aangebodene moet steeds kindvriendelijk en gezond zijn.
 • Bij een uitgebreide of langlopende sponsoring zal de directie met de sponsor een schriftelijke overeenkomst aangaan, waarin wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd.
 • Bij uitdelen van reclamemateriaal zijn we terughoudend en voorzichtig. De aard van de reclame moet met het onderwijs te maken hebben. Dit geldt niet voor aankondigingen van activiteiten in het dorp, deze delen we uit als de activiteit op kinderen is gericht en de aankondiging strookt met de beschreven voorwaarden.

Hoe gaat Marcoen om met foto's en video's van mijn kind?

Op onze communicatiekanalen worden foto’s geplaatst van diverse activiteiten. Wij gaan voorzichtig om met het plaatsen van individuele foto’s van onze leerlingen op de website en plaatsen uiteraard geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Daarnaast maken wij gebruik van de app Ouderportaal. Dit is een besloten afgeschermde omgeving waar foto’s en mededelingen van school worden geplaatst. Foto’s in dit portaal zijn in beginsel niet downloadbaar. Indien dit wel het geval is, zijn ze bedoeld voor eigen gebruik en niet om te delen op bijvoorbeeld social media.

Omdat ook uw kind op deze foto’s kan staan en omdat dit om persoonsgegevens gaat vragen we u om toestemming om deze foto’s te plaatsen. Uw toestemming kunt u altijd wijzigen in het Ouderportaal.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat ook andere ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

Mag mijn jarige kind trakteren?

Een verjaardag is een bijzonder moment voor een kind, hier willen we op school dan ook zeker bij stil staan. De kinderen mogen als zij jarig zijn (alleen) in de eigen groep trakteren. Wij zien het liefste een gezonde traktatie.

Mag mijn kind een mobiele telefoon meenemen?
Als onze leerlingen in de midden- en bovenbouw mobiele telefoons meenemen naar school gelden de volgende afspraken:
 • De mobiele telefoon blijft in de eigen tas op de gang of wordt afgegeven aan de groepsleerkracht. Deze zorgt ervoor dat de mobiele telefoons op een herkenbare plek in het leslokaal worden verzameld.
 • Na schooltijd krijgen de leerlingen de ingeleverde telefoons van de groepsleerkracht weer terug.
 • Tijdens de lessen of tussendoor worden de mobiele telefoons dus niet gebruikt. 
 • Mobiele telefoons kunnen dus niet in het eigen kastje van de leerling worden bewaard. 
 • De school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal van een mobiele telefoon.
Stichting Leergeld

Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Nederland. De lokale 112 Leergeldstichtingen zorgen ervoor dat deze kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten. Zo helpen zij bijvoorbeeld met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muziekles of een verjaardagspakket. Ouders kunnen zo het beste aan hun kind geven, en elk kind kan meedoen!

Voor meer informatie en het aanvragen klik hier.